Blog: http://Notes-bloc.ilcannocchiale.it

'Nta chiazza di lu Paisi s'incuntranu Ciccu e Peppi ...

  40.

- Ehi, Ciccu, ma u sintisti chiddu ca succidiu ni lu munnu?

- Chi successi, Peppi!

- Ma, allura, stunatu pi’ davveru tu si’! ‘A vurza si sbacantò!

- Si sbacantò la vurza? E di cu?

- Ma, allura, orbu e surdu si’ tu! Lu munnu stava sprufunnannu ni li debiti!

- Ah, sì, lu sacciu, cumpa’ Ciccu; ma nuautri avemu lu Cavaleri chi avi cumpari in tutti li pirtusa e li caverni! Nun t’ai a preoccupari!

- Ah, pi’ davveru, Peppi?

- Sì, cumpari, misiru tuttu a postu.

- Tu misiru in chiddu postu tu vo’ diri!

- Ma chi vai cuntannu, Ciccu! Stannu salvannu a tutti e ti lamenti!

- Ma quali tutti, cumpa’! Stannu salvannu solu a chiddi ca già ni stavanu cunsumannu!

- Ma si la televisuni dici ca è tuttu a postu, cumpa’!

- La televisiuni lu dici! E tu scimunitu ca ci cridi, Peppi!

- E a cu aiu a cridiri! A tia aiu a cridiri? Ma nun mi fari arridiri, Ciccu.

- Ma tu nun si’ solu orbu, surdu e scimunitu, tu si’ puri servu di lu patruni!

- Megghiu servu di lu patruni ca liberu di nun manciari, cumpa’!

- !? Ma si’ senza ciriveddu, tu, cumpa’!

- E chi c’aiu a fari cu lu ciriveddu iu, Ciccu! Ci pensa iddu, lu Cavaleri, pi’ mia e puri pi’ tia e pi’ la to famigghia, e, puri, si nun tu lu meriti! E ammucciati ‘sta banniera russa, cumpa’! Ca ‘un eni idda ca ti fa manciari!

- Nun mi fa manciari, ma mi fa spirari, cumpa’! Iu vaiu a lu curteu, picchì vogghiu essiri liberu di spirari, Peppi!

-?! Puvireddu lu me cumpari prifirisci spirari ca manciari!

- Eni tuttu scimunitu ‘stu me cumpari! E 'a Scola, l'Università, 'a Sanità, lu Clima di la Terra, e li picciutteddi  ca nun travagghianu, e li vecchi, li fimmini abbannunati e ...
Nun ci pozzu cridiri ca stannu divintannu tutti scimuniti ...

Pubblicato il 20/10/2008 alle 11.37 nella rubrica Frammenti di esistenza.

Il Cannocchiale, il mondo visto dal web