.
Annunci online

di Ignazio Licciardi
W Claudio Bisio!
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 12 luglio 2010


Claudio Bisio, "I bambini sono di sinistra"

Ciccu e Peppi e 'a ... "botta di suli"
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 7 novembre 2008


 

41.

Peppi: Ciao, Ciccu.

Ciccu: Ma quali ciao e ciao, lu sintisti lu Cavaleri?

Peppi: Ma tu sta sempri ad ascutari ‘stu binidittu di Cavaleri, Ciccu? Dimmi chi dissi?

Ciccu: Dissi da la Russia ca semu tutti ‘mbicilli e puri cugghiuna!

Peppi: No, ‘un ‘u sintivu! E picchi dissi chiddu ca dissi?

Ciccu: Picchì, quannu parra iddu, avemu arrìdiri tutti e battìrici puri li manu!

Peppi: Nun ti capisciu, Ciccu!

Ciccu: Tu spiegu megghiu e cu’ tutti li particulari. Ascuta …

Peppi: T’ascutu, Ciccu, parra!

Ciccu: A Obama, lu novu Presidenti di li Stati Uniti, dissi ca è cuntentu pi iddu, picchì eni picciutteddu e puri abbrunzatu!

Peppi: E allura?

Ciccu: Ma comi “allura”, Peppi! Obama eni lu Presidenti ca dumina lu munnu! Nun po’ parrari accussì di lu Presidenti di li Stati Uniti!

Peppi: Ma picchì, lu Cavaleri ‘un pò diri chiddu ca pensa? Iu nun lu capisciu, Ciccu!

Ciccu: E, allura, sa’ chi ti dicu, Peppi, ca si Obama eni abbrunzatu, lu Cavaleri e tutti vuatri pigghiastivu ‘na botta di suli, Peppi! Ti saluto!

Peppi: Ma dunni vai, Ciccu, picchì fai accussì! Sempri ‘ncazzatu, tu si’? Ma nun si po’ schirzari cu tia e cu’ vuatri?

Ciccu: … cugghiuna, ‘mbecille, bambocciuni, fannullone! Ma chi m’avi a diri ancora ‘stu Cavaleri … Mah! Vidimu chiddu ca dici l'Ansa di 'sta matina ...


07-11-2008 07:40
Obama: telefonate a nove leader mondiali

(ANSA) - NEW YORK, 7 NOV - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Barack Obama, ha telefonato a 9 leader mondiali che lo avevano chiamato per congratularsi.
Obama ha chiamato per ringraziarli il presidente francese Nicolas Sarkozy, il messicano Felipe Calderon, il sudcoreano Lee Myung-bak e i premier australiano Kevin Rudd, canadese Harper, israeliano Ehud Olmert, giapponese Taro Aso, britannico Gordon Brown e la cancelliere tedesca Angela Merkel.

ANSA


... lu sapiva ca si 'ncazzava!permalink | inviato da Notes-bloc il 7/11/2008 alle 8:31 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
'Nta chiazza di lu Paisi s'incuntranu Ciccu e Peppi ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 20 ottobre 2008


  40.

- Ehi, Ciccu, ma u sintisti chiddu ca succidiu ni lu munnu?

- Chi successi, Peppi!

- Ma, allura, stunatu pi’ davveru tu si’! ‘A vurza si sbacantò!

- Si sbacantò la vurza? E di cu?

- Ma, allura, orbu e surdu si’ tu! Lu munnu stava sprufunnannu ni li debiti!

- Ah, sì, lu sacciu, cumpa’ Ciccu; ma nuautri avemu lu Cavaleri chi avi cumpari in tutti li pirtusa e li caverni! Nun t’ai a preoccupari!

- Ah, pi’ davveru, Peppi?

- Sì, cumpari, misiru tuttu a postu.

- Tu misiru in chiddu postu tu vo’ diri!

- Ma chi vai cuntannu, Ciccu! Stannu salvannu a tutti e ti lamenti!

- Ma quali tutti, cumpa’! Stannu salvannu solu a chiddi ca già ni stavanu cunsumannu!

- Ma si la televisuni dici ca è tuttu a postu, cumpa’!

- La televisiuni lu dici! E tu scimunitu ca ci cridi, Peppi!

- E a cu aiu a cridiri! A tia aiu a cridiri? Ma nun mi fari arridiri, Ciccu.

- Ma tu nun si’ solu orbu, surdu e scimunitu, tu si’ puri servu di lu patruni!

- Megghiu servu di lu patruni ca liberu di nun manciari, cumpa’!

- !? Ma si’ senza ciriveddu, tu, cumpa’!

- E chi c’aiu a fari cu lu ciriveddu iu, Ciccu! Ci pensa iddu, lu Cavaleri, pi’ mia e puri pi’ tia e pi’ la to famigghia, e, puri, si nun tu lu meriti! E ammucciati ‘sta banniera russa, cumpa’! Ca ‘un eni idda ca ti fa manciari!

- Nun mi fa manciari, ma mi fa spirari, cumpa’! Iu vaiu a lu curteu, picchì vogghiu essiri liberu di spirari, Peppi!

-?! Puvireddu lu me cumpari prifirisci spirari ca manciari!

- Eni tuttu scimunitu ‘stu me cumpari! E 'a Scola, l'Università, 'a Sanità, lu Clima di la Terra, e li picciutteddi  ca nun travagghianu, e li vecchi, li fimmini abbannunati e ...
Nun ci pozzu cridiri ca stannu divintannu tutti scimuniti ...


Tag inseriti dall'utente. Cliccando su uno dei tag, ti verranno proposti tutti i post del blog contenenti il tag. diritti protesta cittadini sudditi

permalink | inviato da Notes-bloc il 20/10/2008 alle 11:37 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
'Nta chiazza di lu Paisi s'incuntranu Ciccu e Peppi ... (con traduzione in napoletano della blogger STELLA)
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 15 giugno 2008


39.
Ciccu Russu
: ma chi minchia stannu facennu ‘sti guvernanti, Peppi!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh!

Ciccu Russu: ma comi “Boh”! I sintisti chi vonnu fari? Nni vonnu mannari li surdati pi’ proteggiri a nuatri! Ma chi ci pari a ‘sti quattru latruna ca cà in Italia semu tutti scimuniti?

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh!

Ciccu Russu: ma tu solu “Boh” sa’ diri, Peppi? Tu n’avissi a sapiri chiù di mia, vistu ca li vutasti assemmula a la metà di l’Italiani!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh! Ma chi ni sacciu iu! A mia mi dissiru ca m’avissiru datu lu postu pi’ me figghiu, e che me figghia si putia spusari cu lu figghiu di lu Cavaleri e … iu chi ti pari ca sugnu scimunitu, Ciccu? No, iu furbu sugnu e ci detti lu votu!

Ciccu Russu: ma, allura, tu si’ pi’ davveru ‘nu pezzi ‘i merda, Peppi! Oppure, lu Cavaleri è diventatu to Cumpari, picchì so figghiu si maritò a to figghia e to figghiu si sistemò ni quarchi ufficiu?

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: No, e chi ti pari ca li cosi si sistemanu in quattru e quattr’otto, Ciccu? Dacci tempu e ti n’accurgirai di chi sannu fari ‘sti nuovi guvirnanti!

Ciccu Russu: ma di chi parri, Peppi, chisti li chiami novi? Chisti sunnu chiddi di prima! Chiddi ca si ficiru li leggi pi’ iddi stessi e ni lu misiru nu darrieri puri a nuatri chi vutammo diversamenti di vuautri!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: nuatri stamu salvannu l’Italia, Ciccu! E vuautri ancora nun vi n’addunastivu, picchì siti orbi e senza spiranza cu li vostri banneri tutti russi! Nun ti n’adduni ca vonnu proteggerci da l’intercettazzziuni telefoniche?

Ciccu Russu: ma chi minchia mi ni futti a mia, se mi sentinu mentri parru a lu telefunu, Peppi! E a tia chi ti ni futti, Peppi! Chi minchia m’interessa se mi sentinu parrari a lu telefunu cu me mugghieri, Peppi! Ma picchì, tu cu cu parri a lu telefunu?

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: lu telefunu? E cu ci l’avi li sordi p’accattarisi lu telefunu, Ciccu! Iu mancu ci l’aiu lu telefunu e mancu dintra casa! Costa troppu!

Ciccu Russu: ma, allura, tu dai raggggiuni a mia, Peppi, li Leggi si li fannu pi iddi stessi!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh!

Ciccu Russu: Va be', Peppi, sta’ attentu a chiddu chi dici, Peppi, ci su’ li militari ca t’ascutanu! Nun parrari assai ca t’intercettanu … Nni videmu, Peppi!
 TRADUZIONE IN NAPOLETANO
- della blogger STELLA - ,
PERCHE' IL "FRAMMENTO DI ESISTENZA"
POSSA ESSERE LETTO E COMPRESO
IN TUTTO IL MONDO!

Ind’t’ a chiazz’ r’o paes’ s’ n’cutrain Ciccu’ e Pepp’

Ciccu Russu: ma che caspita stann’ facenn’ sti guvrnanti, Peppì!

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: BOH!

Ciccu Russu: Ma comm’ Bho! Nun è sintist’ ch’ vonn’ fa? Vonn’ mannà e surdat’ ca scusa è c’prutegger’ a nui! Ma che se pens’n’ sti quatt’ mariuoli ca in Italia simm’ tutt’ sciem?

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: BOH!

Ciccu Russu: ma tu sul’” Bho” sai ric’re’Peppì? Tu nia sapè chiù e mè, vist’ ca lì ai vutat’assiem’ a metà e l’ Italiani!

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: BOH! Ma Ch’ n’ Sacc’i”! A me m’ ricett’re ca m’ rev’no o post’p’ figl’im’, e a figl’im’a femm’n’c’facev’n spusà o figl’ r’ò Cavalier’…e ch’ t’ piens’z ca i’ song’ scimunut’,Ciccu?No, i’song furb’e c’riett’ o vot’

Ciccu Russo: Ma allor’ ti sì o ver’ nu piezz’ e fetente,Peppì!Oppur’si d’vntat’ o cumpar’ rò Cavalier’,pecch’ figl’t’ s’ spos’ o figl’i…e figlit’ a sistimat’ indt’ a cacc’’ uffic’?

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: No, e ch’ t’ piens’z ca a cussì s’ sistem’n’ ind’t a quatt e quatt’ ott’, Ciccu? Ramm’ o tiemp’ e po’ vir’ ch’ sann’ fa chist’ nuov’ guvrnant’!

Ciccu Russu:Ma e chi parl’ Peppì chist’e chiamm’ nuov’?Chist’ song’ semp’ e stess’e primm’!
Song’ chill’ ca sann’ fatt’ e legg’ a mod’ lor’e p’ iss’ stess’ sul’ ca song pur’ p’ chi’ nun a vutat’

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: Nu’istamm’ sarvann’ l’ Italia, Ciccu! E vui’ancor’anun v’ n’ accurg’tì pecch’ sit’ cecat’senz’ sp’ranz’ che’ bandier’ ross’!Nun t’ n’ adduon’
Ca c’ vonn’ sta accort’ r’ e spiun’ ca c’ sent’n’ quann’ parlamm’ co telef’n,?

Ciccu Russu: Ma ch’ casp’t’ m’ n’ freg’a mè, si m’ sent’n’ parlà p’dint’o telef’n’,Peppì! E a te ch’ t’ n’ fott’,Peppì!Che caspit’m’ n’ m’port’s’ m’ sent’n parlà co telef’n cu muglier’m’,Peppì!Ma pecch’ tu cu chi parl’ a telef’n?

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: O telef’n’, chi e ten’ e sord’ p’ so accattà O telef’n,’Ciccu i’ manc’ rind’ a cas’ o teng’ cost’ assai!

Ciccu Russu: ma allor’agg’ ragion’ io m’ rai ragion’a me,Peppì , e legg’ se fann’ p’ lor’!

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: Boh!

Ciccu Russu: Va buò, Peppì statt’ accort’ a chell’ ch’ dic’,Peppì, c’ stann’ e surdat’ca sent’n! non c’ vol’ assai ca t’ intercett’n’c’ v’rimm’ Peppì
permalink | inviato da Notes-bloc il 15/6/2008 alle 9:38 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (10) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 10 marzo 2008


38.
Il freddo era andato via, accompagnato dalle nuvole grigio-scure e assai ricolme. Le panchine del giardino eran umide. Disposi la rivista, appena comprata all’edicola tutta colorata di titoli, immagini e figure, sulle barre d’una panchina di legno dipinta di verde, dopo che le sue patinate pagine avevo aperte lì, nel mezzo. M’accomodai e, mentre scorgevo nuova veste di “Liberazione” che mi stava tra le mani, udii un vecchio tutto vestito dei color d’arancione che diceva ad un vecchio siciliano con la coppola nivura ca ci cupriva ’a testa: “Nelle mani di un uomo buono la ricchezza è come una pianta medicinale il cui benefico potere è a disposizione di tutti”. E la vucca ammucciata sutta la coppula nivura, poi, accussì parrò: “Ma allura è veru chiddu ca si cunta di patri ‘n figghiu ca ‘Diu fa l’abbundanzia e li ricchi … ‘a caristia‘ ”! E, poi, vi fu silenzio. E, allora, presi a sfogliar i fogli del giornale che riportavano lo duettare scenico di Walter e di Franco, lo strappar il programma dell’avversario da parte di Silvio, l’arrestar Victoria che aveva da badante salvata la badata, l’aumentar del prezzo dei servizi di necessità prima, il nasconder capitali in paradisi fiscali, l’invitar Clemente a non abbandonar e il di lui rifiutar forse per farsi pregar e meglio potere contrattar …

E, nel frattempo, si faceva sera, ma pareva di già notte piena e senza né Luna né stelle …

PA/10/03/08

 
permalink | inviato da Notes-bloc il 10/3/2008 alle 21:47 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 4 febbraio 2008


37.

Molti pensano che l’essere umano sia come un limone che vada spremuto e, poi, buttato via, perché dell’uomo che han dinanzi scorgon soltanto quel che loro serve! E, accecati, prendono, succhiano, scorticano e … nel frattempo non s’accorgon dell’altre dimensioni che in quell’uomo brillano e … così, orbi, dopo averlo - secondo lor, meschini! - dissanguato, lo buttano via e … quello stesso uomo, poi, quasi incredulo, rivive casualmente per l’incontro con altr’orbi li qual pensano di poterlo ancora usare e divorare e svenare, ma son proprio tal orbi che, invece, diventano sempre più assetati ed affamati d’esso, perché dell’ essere umano costor nulla possiedono!

E l’uomo? Come un sole che qualcun, ancor oggi, va sostenendo che pur esso a consumarsi va …

Chissà se pur questa, tra l’altre, è … soltanto una delle tante pessime verità!

PA, 04-02-08
permalink | inviato da Notes-bloc il 4/2/2008 alle 22:0 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Frammento ... (ritrovato in un Blog)
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 20 gennaio 2008


36.
Se non vuoi esser orbo, devi saper leggere tra le righe.

Se non vuoi essere sordo, devi saper ascoltare tra le pause e i silenzi.

Se non vuoi inciampare per la via, devi saper … anche volare.

Se non vuoi che i profumi ti sfuggano, devi saperli cercare nei più miseri odori dei vicoli abbandonati.

Se non vuoi star privo delle carezze, devi saper meticciare il corpo con la mente.

Se non vuoi sentire l’amaro, devi saper evitare di vivere soltanto dei piacevoli e gustosi sapori che la vita … offre.

Se non vuoi … devi poter volere

(Caleidoscopio) in Poetry & Literature
permalink | inviato da Notes-bloc il 20/1/2008 alle 18:23 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 14 ottobre 2007


35.
Chiese un vecchio, una mattina, ad una fanciulla che di lì passava: "Mi sapresti spiegare il perché d'una "cosa"? Perché, quando qualcun s'accorge che si è vecchi, ad evitar costoro si va? Perché non li s'ascolta più? Perché non si riesce a comprender che quei vecchi vorrebbero ancor parlare e dire e progettare? E poi: perché il vecchio rifiuta la compassione di colui che, per un sol attimo, gli dice che vuol sentir lui narrare? E poi ancora: perché il vecchio, allora, decide di divenire "isola" dove sarà difficile approdare? Per morire in pace, come fanno gli elefanti, quando si diriggono verso ... quel luogo dove nessuno potrà vederli agonizzare? E ... perché, un giorno, la carcassa ritrovata, sì, ritrovata, perché cercata, anonima a chiunque, però, apparirà? Scusa, non era soltanto una "cosa" che chiederti volevo, mentre l'onde s'infrangon sulla scogliera d'un isola ... che c'è e che ... sembra proprio non esserci ... più! Sai, pure il vento tenero d'una volta o impetuoso ... sembra divenir pernacchia, lì ... su quell'isola!

PA, 14/10/07
permalink | inviato da Notes-bloc il 14/10/2007 alle 9:3 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 31 agosto 2007


 34.
A volte mi chiedo: ma perché i borghesi ci son riusciti e … i proletari no? E, così, vado pur pensando che Gramsci Antonio, il Sardo emigrato in quel di Torino che rese rosso un biennio … sia stato il più grande e lungimirante pensatore comunista di tutti i tempi, ma … per sue idee, per suo pensare … perseguitato, incarcerato, offeso, martoriato e, infine, pur dimenticato …

PA, 31/08/07
permalink | inviato da Notes-bloc il 31/8/2007 alle 9:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (4) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 22 luglio 2007


33.

Stavo per alzarmi dalla panchina, quando sentii:

-Papino, perché la nonna è andata nella casa di riposo? Era stanca la nonna?

-Sì, gioia, era stanca la nonna.

-Ma, a me, non sembrava tanto stanca. Giocava sempre con me e mi raccontava tante cose …

-Vedi, ad una certa età, bisogna riposarsi e stare un po’ tranquilli.

-Ma la nonna mi sembrava abbastanza tranquilla e felice con noi.

-Tu lo credi, piccolina. Vedi, dobbiamo essere noi figli, ad un certo punto della vita, a prendere la giusta decisione per color che son vecchietti.

-Cioè, papino?

-La nonna faticava a starti sempre dietro, sol che non lo faceva intendere.

-Sai, papino, oggi, la maestra ci ha parlato delle piramidi.

-Che bello!

-Sì, mi è piaciuto tanto quello che ha detto la maestra. E, ora, sai cosa sto pensando? Che quando io deciderò che tu sarai stanco, ti costruirò una piramide grande grande grande, ci metterò dentro tutte le cose che piacciono a te, così potrai, finalmente, stare tranquillo, senza stancarti più, papino.

-!?

-Dai, papino, facciamoci una corsetta adesso oppure sei stanchino …

-!?

Io, a quel punto, mi alzai dalla panchina, comprai uno strano palloncino che sembrava un arcobaleno con tutti i colori e lo porsi alla bambina, mentre il suo papino era ancora indeciso su “!” oppur su “?”. La bimbetta mi guardò e mi disse: “ma tu sei vecchietto”? Ed io: “beh, tra qualche giorno”! E lei: “ma tu, allora … Ma che fai, te ne vai”? Ed io: “sì, ho un appuntamento e, pure, urgente”. E la bimba, prima, rivolta a me: “Ciao e grazie”! E, poi, rivolta al suo papino: “Dai, papino, la … corsetta, non dirmi che sei stanco”!

PA, 22/07/07

 
permalink | inviato da Notes-bloc il 22/7/2007 alle 18:9 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (9) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 19 luglio 2007


 

32.

Non ricordo bene, se fu l’un a dir a l’altra o … l’altra all’un … “se io non avessi rinunciato a difender le mie idee, inferno sarebbe stata vita nostra”! Che tristezza, pensai tra me e me, non conoscendo neppur l’origine né … il tratto né … la fine di quel discorso … ma, poi, ripresi a leggere … sì, credo proprio … “L’Espresso” …

PA, 19/07/07
permalink | inviato da Notes-bloc il 19/7/2007 alle 22:50 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 6 luglio 2007


 31.

E’ del tutto insopportabile, quando meno te l’aspetti, ricevere un ... ben dosato pugno nello stomaco o ... un mirato calcio al basso ventre! T’assicuro che … fan, sia l’un sia l’altro, molto male e non soltanto al corpo …

PA/06-07-07
permalink | inviato da Notes-bloc il 6/7/2007 alle 10:7 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 24 maggio 2007


30.
-“Ma come ... l’ha pensato, proposto e, infine, ottenuto e ora si tira indietro? Non capisco!”

-“Vedi, mia cara, c’era una volta un tizio che non sapeva cosa comprare da mangiare alle sue gallinelle, finché gli venne un «lampo di genio» e disse fra sé e sé e lo comunicò pure alle sue gallinelle: «eccovi i soldi, compratevi quello che volete»! Perché ti racconto questa storiella, mia cara? Per farti capire, anzitutto, che vi sono delle persone che pensano di trattare gli altri come se fossero gallinelle, ma anche per farti comprendere che bisogna diffidare di chi vorrebbe apparire capace di pensare, proporre e creare una qualsivoglia cosa ma che ... alla fin fine è del tutto asettica e vuota. Ogni struttura, infatti, deve essere riempita di contenuti dinamici e funzionali! Diversamente, il pensatore dimostrerà di essere soltanto un vanesio e … «le gallinelle» – ammesso che ci siano! - … moriranno di fame! Torniamo a casa, piccola”.
permalink | inviato da il 24/5/2007 alle 12:45 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 18 maggio 2007


29.
E' strano ... ma, prima o poi, sono ... le parole, proprio quelle vane parole che tu hai, però, scritte e scolpite da qualche parte e che, spesso, hai bruciate o buttate al vento ... che restano a farti compagnia e ... a farti pure emozionare ...

PA, 18/05/2007
permalink | inviato da il 18/5/2007 alle 21:5 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 21 aprile 2007


28.
Pensavo di poter costruir il mondo con l’essere … ma non veniva fuori ... nulla; mi rivolsi, allora, al nulla e cominciarono ad emerger gli ... esistenti e con loro tutto un mondo … pien di fantasia, purché … ascoltami … non guard’io mai, però, all’essere! Sì, in quel caso, infatti, tutto va a ... svanire!

Palermo, 21/04/07
permalink | inviato da il 21/4/2007 alle 22:21 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 14 aprile 2007


27.
Avere un libro sotto il naso e … non sfogliarlo, non accarezzarlo, non … ascoltarlo o non leggerlo … è come “dialogar” con una persona e … non leggere, non ascoltar, non accarezzar, non sfogliare … i suoi silenzi!

Palermo, 14/04/07
permalink | inviato da il 14/4/2007 alle 22:25 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (12) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 9 aprile 2007


26.
Oggi, è Pasquetta; il Sole ride e accarezza il tutto; cinguettio d'oiseaux festoso per l'aere e tra le fronde; dio vento si riposa; l'acque godono del primaveril clima; le rocce e i sassi percorrer si fan d'animaletti sopresi; il ciel è del suo color più amato; e ... gli uomini? Sempre più stronzi!

Palermo, 09/04/07
permalink | inviato da il 9/4/2007 alle 12:27 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (4) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 5 aprile 2007


25.
Incontrai un Signore, ier mattina, che si mise a parlare con me, senza che mi conoscesse, e mi disse: “Sa, io un giorno, m’accorsi d’un campo che mi parve un po’ abbandonato a se stesso. Lo guardai con attenzione dappertutto, in ogni angolo suo; mi parve che piangesse; ma, poi, andai via. Da subito, però, ritornai a cercarlo, tra gli altri, e quando lo ritrovai mi preoccupai di rimetterlo su; sì, lo curai, a mio modo, come s’esso parte di me fosse, lo dissodai, lo bonificai, lo arai e m’era parso pur d’averlo seminato, ma forse il seme andò lontano e portò con sé anche il campo! Or lì v’è un vuoto! Pare anche a me impossibile quel che io le dico ma, mi creda, accadde davvero così. Mi scusi, ma io vado ripetendo spesso a me stesso ciò che le ho appena raccontato e tutto mi par strano e frutto sol della mia mente; allora, ho pensato che io dovessi dirlo al primo che incontravo, ma soprattutto, forse, per far sentire a me stesso ciò che io non sol pensavo ma che anche dir potevo e poter meglio, così, nella mia persona, fissare e ricordar, sì, proprio quel che, un tempo, m’era d’un tratto capitato. Mi scusi ancora, Signore, io sono un contadino”!
Ed io vidi che, riposto il cappello sulla sua testa, quegli s’allontanava, perdendosi nei campi, limitrofi al giardino.

 

Palermo, 05-04-07
permalink | inviato da il 5/4/2007 alle 16:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (4) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 31 marzo 2007


24.
“Oggi, ho sentito per ben due volte il senso della tenerezza” diceva un signore ad una signora  - erano entrambi seduti accanto a me, sulla stessa panchina d'un giardino -. “Una ragazza, m’ha detto - continuava a raccontare quel signore - : «mi scusi, non per far polemica, ma penso che così facendo lei escluda alcuni e privilegi altri, utilizzando Internet pur sapendo che molti non potranno, per mancanza dello strumento, venir dietro ai suoi e ai pensieri degli altri che lo strumento posseggono»! Risposi qualcosa, ma mentre rispondevo avvertivo soltanto la tenerezza della domanda”.

“E la seconda volta”? – domandò l’altra -.

E lui: “… sì, alla fine della lezione, quando rimasi solo nell’aula con i miei libri e i miei strumenti da riordinare; quando, ricomparve un’altra ragazza che mi disse: «professore, oggi, non ho firmato, perché non condivido alcune cose che lei ha programmato e organizzato ... Volevo che lei lo sapesse»! Io, istintivamente, mi complimentai con lei per il suo atto di denuncia, ma lei mi disse: «no, non è un atto di denuncia il mio; è sol perché io non condivido alcune cose che …» e andò via! Rimasi più a lungo del tempo che mi serviva … in quell’aula, forse, a pensare! Sì, mia cara, ho toccato con mano la tenerezza, oggi, per ben due volte! E’ stata una sensazione, al tempo stesso, triste e gaia, sai? Sì, so bene che questa è soltanto una mia personale lettura dell'accadimento, ma ... Beh, andiamo via, adesso …”?

Io smisi di leggere il giornale, restando seduto su una panchina d’un giardino … in un giorno di fine Marzo!

Palermo, 31/03/2007
permalink | inviato da il 31/3/2007 alle 19:34 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (7) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 23 gennaio 2007


23.
A volte, vorresti frenar la lingua, ma se essa è ... pure strumento del pensar tuo autentico … non puoi far nulla perché essa  ... non dica!

Palermo, 23/01/2007
  
permalink | inviato da il 23/1/2007 alle 22:12 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 1 novembre 2006


22.

M’ero fermato, per accendere una sigaretta e … son passati, quasi urtandomi, come se io … non esistessi, due giovani … presi dai loro concreti pensieri; … forse, sedicenni; uno dei due, mentre entrambi andavano … oltre e … al di là di … me stesso:

“… Senti, secondo me, i politici non riescono a far nulla di buono, anche perché credono di – o vogliono? - rivolgersi ai cittadini come se fossero tali sol perché v’è la democrazia! Ma dimenticano che la democrazia va costruita giorno dopo giorno e, con essa, … come dire … il valore della cittadinanza e, dunque, anche … i cittadini … mi segui … devono costruirsi giorno dopo giorno”! E l’altro, quasi a continuare il pensiero del primo: “… insomma, i politici dovrebbero dialogare con i cittadini, ma, … ignorando ciò - cosa gravissima, soprattutto per dei politici! -, accrescono, alimentano e determinano, da una parte, la sudditanza e …, dall’altra, e … di conseguenza, il loro Potere ”! …

… E li vidi allontanarsi e, … osservandoli di spalle, mi parve che … portassero con sé dei libri legati …, stretti stretti, da un cinghia … elastica … colorata …

Palermo, 01/11/2006
permalink | inviato da il 1/11/2006 alle 21:44 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (2) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 19 ottobre 2006


Tavola Rotonda 2  1

21.
Mi scivolò via il giornale, d’un tratto, perché vidi nei pressi della panchina sulla quale ero seduto … due nuvolette, una dal tratto continuo e … in essa si leggeva: “… ciò che tu mi dici conferma che, …, io sono una persona per bene”! … e l’altra nuvoletta dal tratto discontinuo, nella quale chiaro si leggeva … stupore: “ … ma, se non le avessi detto quel che le ho detto … le sarebbe mancata tal conferma”?!

La cosa strana, però, era che, mentre la persona la cui nuvoletta sul suo capo mostrava tratteggio e pensare, era … ben visibile e chiara, l’altra … la cui nuvoletta sul capo d’essa appariva contornata da linea continua …, non v’era, … non era presente, non esisteva, … s’era, quella, come, d’un tratto, annullata!

Il mio giornale, più stranito di me, abbandonato dalla stretta delle mie mani, continuò a scivolar sulle mie gambe … e rovinò lentamente su terra … polverosa, si scompaginò e si perse … per viali, mentr’io e la persona visibile e vera e pensante … incrociavam nostri sguardi … al buio pesto di quella frase stagliata come su … freddo marmo d’essa macchiato: “… ciò che tu mi dici conferma che, …, io son …”! ...
PA/19/10/2006permalink | inviato da il 19/10/2006 alle 6:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (5) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 12 agosto 2006


20.
Ascoltavo senza volerlo, … per caso, un dialogo, mentre sfogliavo un giornale e cominciavo, così, a fingere di leggerlo quel giornale che raccontava di attentati e di risoluzioni ONU, mentre Israeliani e Libanesi continuavano a morire, forse, senza neppur saper lor stessi il … perché!

Sì, v’erano due personaggi accanto a me: un vecchio e una bambina.

 

La bambina: nonno, perché non parli?

Il nonno: piccolina, pensavo a quel che vorrei scrivere …

La bambina: che cosa vorresti scrivere? A te piace di più scrivere che parlare, vero?

Il nonno: vuoi che ti racconti una favola?

La bambina: no, nonno, perché non mi dici quel che vorresti scrivere …

Il nonno: dici davvero?

La bambina: sì, nonno, a me piace sia scrivere sia parlare e anche disegnare e colorare e correre e saltare e ridere e abbracciarti forte forte, nonnino …

Il nonno: …

La bambina: su dai, racconta, nonno! Io ti ascolto …, mentre pettino la bambola …

Il nonno: stavo pensando che chi scrive è come un contadino che …

La bambina: chi scrive è come un contadino, nonno! Ma che dici? Vuoi che io rida, adesso, non è vero, nonno?

Il nonno: no non scherzo, piccolina! Pensavo che il contadino, quando semina è come lo scrittore!

La bambina: dici sul serio, nonno?

Il nonno: sì, piccolina, ascolta; no, anzi, socchiudi gli occhi e cerca di guardar le mie parole che diventano persone, cose, fatti, …

La bambina: sì, nonno, mi piace questo gioco, su dai dai … l’abbiamo già fatto questo gioco e mi sono divertita un sacco, nonno mio bello …, dai …

Il nonno: cosa vedi?

La bambina: la campagna, nonnino!

Il nonno: non vedi altro?

La bambina: sì, nonno, vedo un uomo che cammina e che porta a tracolla una bisaccia …

Il nonno: bene, bambina mia; adesso quell’uomo ferma il suo passo e mette la sua mano dentro la bisaccia che ha appena dischiusa e … la sua mano n’esce come un pugno chiuso che trattiene qualcosa, come dei semini, tant’è che alcuni scivolano via dalla stretta! Vedi le mie parole, piccolina?

La bambina: sì, sì …  vedo tutto bene, nonno, sì proprio tutto ciò che tu mi dici …
Il nonno: ecco, quell’uomo è un contadino che vuol seminare i campi …

La bambina: tutti i campi, nonno? Io ne vedo tanti, sai! Gli facciamo seminare soltanto il suo … di campo, nonnino?

Il nonno: il mio! Il suo! No, … lui vuol seminare proprio i campi!

La bambina: dai, nonno, non scherzare sempre! Come fa a seminare tutti i campi, quel contadino? Mi fai ridere, adesso, nonno! …

Il nonno: ridi pure, bimba mia, ma tieni gli occhi socchiusi e continua a veder ciò che ti dico …

La bambina: va bene, nonno! Ma … mi vien da ridere! Mi prendi in giro, nonno?

Il nonno: no, il nonno non vuol prender in giro la sua nipotina! Ascolta: vedi, il contadino, adesso, è un seminatore e … il seminatore è come lo scrittore …

La bambina: ah già, dimenticavo … lo scrittore …

Il nonno: … ma un seminatore particolare, però! Ricordi che tu, prima, dicevi che quel contadino doveva seminare solo il suo campo?

La bambina: sì che lo ricordo, nonno, l’ho detto io poc’anzi!

Il nonno: ecco lo scrittore è un contadino-seminatore un po’ strano che non vuol seminare soltanto il suo campo, ma tutti i campi!

La bambina: …

Il nonno: non dici nulla?

La bambina: no, ti ascolto, nonno …

Il nonno: lo scrittore è un seminatore che tien strette le sue parole, le sue letterine dell’alfabeto, ma …, prima di lanciarle lontano perché fruttino, non cerca una particolare direzione del vento; cerca, piuttosto, un vento capriccioso che porti di qua e di là le sue parole! A volte, sai, egli scrive soltanto se soffia un forte vento che non segue direzione precisa …!

La bambina: perché, nonno? Facendo così, quando il contadino aprirà la sua mano … il seme andrà di qua e di là e, forse, nessun semino si poserà sul suo … di campo!

Il nonno: bene, piccolina, hai compreso quel che voglio dirti! Infatti, io dicevo che il nostro scrittore è un contadino un pochetto strano! Vuole che le sue parole vaghino, volino, anche disordinatamente su e giù per l’aere ventosa; … or si posano, or si adagiano, or riprendono a volare oppure si sistemano ben benino da qualche parte e …

La bambina: insomma, a questo contadino un pochetto strano, come tu dici, nonno, piace buttar i semini a destra e a manca …; e, così, pure al nostro scrittore …!!!

Il nonno: no no, piccolina, non è tutto tonto il nostro scrittore-seminatore! E’ soltanto … uno scrittore! Vuol egli che le sue parole non siano sue, ma di tutti! Sarà così che le sue parole ch’erano, prima, strette nella sua mano, come la semente nella mano del contadino, andranno a generar racconti, discorsi, favole, … che … non son soltanto del pensatore, né di sé scrittore, ma del lettore!

La bambina: tu vuoi dire che le parole appartengono a tutti, nonno? Ma, se le ho messe insieme io, però, …, pur appartenendo a tutti …, sono le mie parole ben ordinate che si traducono in “ti voglio bene, nonnino”!

Il nonno: sì, anch’io ti voglio bene, piccolina, ma … le parole appartengono a tutti, anche quando le rimescoliamo noi! Ma non soltanto questo voglio dirti, piccolina! Piuttosto … che le parole, per crescere devono incontrar altre parole e … fogli adatti su cui riposarsi! E non è detto che i fogli ben preparati, già da prima, siano il giusto luogo del riposar delle parole! Forse, esse devono prima vagare, attraversare oceani, essere dimenticate, morire e rinascere …

La bambina: ora, mi fai paura, nonno! Adesso, apro gli occhi! Lo sai che non devi dire mai quella parola lì, nonnino!

Il nonno: vedi, bimba mia, come una semplice parola può far anche paura! Ma se messa assieme ad altre … tutt’un’altra storia, piccolina! Non devi temer le parole, perché esse ora dicono ed ora non dicono più, perché son andate via o son diventate altro; e ciò proprio per il loro vagare; per quella volontà strana di quello scrittore-seminatore!

La bambina: nonno, che dici?

Il nonno: sì, hai ragione, torniamo a casa, piccolina!

La bambina: no, nonno, continua a raccontare …

Il nonno: … quel seminatore ha appena lanciato il suo braccio in avanti e in alto e sta aprendo la mano e il vento è forte … li vedi i semini che volteggiano? Che non sanno dove andare? Guarda osserva, alcuni si sono posati proprio sul terreno del contadino ed altri al confine del suo campo, … li vedi …; ed altri ancor volano ancora in alto e sempre più in alto …

La bambina: sì, nonno, li vedo e … il vento è forte, nonno, …

Il nonno: ma adesso e d’un tratto, il vento cessa e il contadino s’accorge d’aver seminato un po’ sul suo campo e un po’ su campo d’altri, come il nostro scrittore che ha scritto … un po’ sul suo foglio e un po’ su fogli d’altri, ma senza volerlo …! Vedi, da quel seme lì, lo vedi? Nascerà piantina che darà fiore e frutti che verranno gustati d’altri ancor che passeranno; ma, mentre il seme caduto sul terreno del seminatore stesso darà quel frutto atteso e previsto; altri semini, rotolando in altri campi troveranno altri umori e vivranno fiori e frutti, forse, più dolci e succulenti oppure, forse, acidi e da buttar via! E quelli volati ancor più lontano … chissà, bimba mia!

La bambina: … vedi, nonno, che è bello pure raccontare e giocare a vedere le parole, invece di scriverle come vuoi fare sempre tu? Ora torniamo a casa, nonno che il vento s’alza …

Il nonno (alzandosi dalla panchina e prendendo per mano la nipotina): … anche a me piaceva, prima, parlare e …; adesso, per me, è il tempo dello scrivere!

La bambina: nonno, t’è volato via il cappello! Corriamo a riprenderlo …

 

… e fu a quel punto che il mio giornale volò via e con esso tutte le sue parole e titoli ed articoli …

Contrada Sant'Onofrio-Trabia, 12/08/06
permalink | inviato da il 12/8/2006 alle 12:8 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (16) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 6 luglio 2006


19.

 

Se, d’improvviso, d’un tratto, per caso, … t’accada di risvegliarti nella notte, per accorgerti che v’è qualcun – foss’egli pur un degli Dei – che sta a rovistar nei tuoi pensieri (non tra le carte, non nei cassetti dov’hai riposto traduzion d’essi, invenzion di scrittura, … ma proprio nei tuoi pensieri; … non nei nastri, non su “bustine di Minerva”, non laddove tutti possono vedere, leggere ed ascoltare quel che lor stessi vogliono, ma … proprio nei tuoi pensieri), scoprirai che quel qualcuno ti sta uccidendo, … lentamente, violentemente e … vai avvertendo d’esser quasi come misero crostaceo, sì ancora vivo … ma che si dibatte in acque bollenti; …sì, perché t’han rubato l’anima che … sanguina, sì, sanguina … non piange, … perché t’han portato via la materia, la potenza …, lasciandoti sol forma, sol atto che nulla contano, se privati son, però, di quegli elementi … d’improvviso, d’un tratto, per caso … violati e offesi …; e … muori, sì, così, … lentamente, violentemente …!

… che nessun entri nel Giardin dei miei pensieri, né vìoli … giammai … esso!


Palermo, 06/07/06 
permalink | inviato da il 6/7/2006 alle 18:59 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (6) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 25 giugno 2006


18.

Ho incontrato, di mattina, una mia “vecchia” conoscenza; aveva con sé un bimbo che da qualche giorno era stato promosso nella classe V della Scuola Elementare … – oh, pardon, … della Scuola primaria di primo grado! Dimentico sempre che, recentemente, la Destra ha “rivoluzionato”, durante il suo “governo” del Paese (per fortuna, i suoi ... sono stati mandati a casa!), la Scuola italiana!!! - … Dunque, mentre io discutevo del più e/o del meno con genitore, m’accorsi che bimbo leggeva “Corriere della sera”! Genitore s’accorse di mia … sorpresa – non rivelata con parol, però! – e mi disse: “gli piace darsi un tono ... ahahah...”! Il bimbo ci guardò entrambi e …: “Scusate, ma … se, per caso, il Referendum su “Repubblica o Monarchia” l’avesse vinto chi, a quel tempo, non vinse …, Voi, prima, e pur io, adesso, saremmo stati governati da simil Re?” … Ci guardammo in viso e negli occhi io e mia “vecchia conoscenza” e, poi, rivolti entrambi al piccolo lettor di “Corriere della sera” dicemmo, in coro: “Eeeehhh…..?!”, ma il bimbo già sfogliava altra pagina di giornale, mentre noi due … sentivam sudor freddo scorrerci sulla pelle, nonostante torrido Sole … di 25 Giugno 2006 e … ci precipitammo a votar NO contro Controriforma della Destra …

Palermo, 25/06/06
 
permalink | inviato da il 25/6/2006 alle 19:7 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (7) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 15 giugno 2006


17.
L'amore non può essere …, …, ma gli amori, gli innamoramenti rigeneratori, quelli sì, ... li coccoli, li accarezzi, li proteggi, mentre ti riconducono al passato d'una adolescenza oramai persa e ... rischi di non viver più quell'amore che non può esser né ricordo né possesso, ma soltanto nostalgia di ciò ch'andrà ad accadere nel "poi" sconosciuto, anche se maravigliosamente popolato anch'esso d'altri picevoli amori ... e passioni furtive e deliziose, ma protetti - detti amori e ... passioni - dalla vera potenza dell'amore che tutto mette a tacere e a risvegliare nella sua corsa folle e ... senza fine! Sì, senza fine ... e mi sovvien parola che si fa verso … di Montale che, forse, a sé dice, ma ch’anco a me narra - e fors’anco a Te così parlerà, un dì, spero …, per Te lontano - ma di ciò non so proprio, se è da augurar o no! -. Ma, mentre noi ci attardiamo, … aforisma sua recita comincia e ... noi in silenzio ... ascoltiamo ... :
"L'uomo coltiva la propria infelicità per avere il gusto di combatterla a piccole dosi. Essere sempre infelici, ma non troppo, è condizione "sine qua non" di piccole e intermittenti felicità". ...
Palermo, 15/06/06
permalink | inviato da il 15/6/2006 alle 1:16 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (13) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 21 maggio 2006


16.
… mi sovviene il rumore del tram, soltanto il rumore del … tram! … rumore particolare, quasi inventatosi nell’oggi; e … rumore non è, ma musicalità, perché suon che si trasforma, per diventar quasi melodia … di un semplice trillare! Ciò mi sovviene; sì, soltanto ciò mi sovviene e … il colore che sfreccia e infiamma! … Non le lunghe e scoperchiate carrozze guidate da cocchieri ben vestiti con cilindro o tuba e cravattino allungato e sventolante e le scarpe lucidissime, né le guglie, né le torri, né i castelli che svettano improvvisi! No! Il tram! Perché? Forse, è Prometeo che mi indica l’ultima apparizione della tecnica, un dì rubata ad Efesto e ad Atena ed or, per lo più, dimenticata, ma che vive ancor oltre che nelle metropoli che la soffocano … anco laddove tutto è ancora fiaba, … se non v’è risveglio …?

Praga, 20/05/06
permalink | inviato da il 21/5/2006 alle 23:42 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (14) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 7 maggio 2006


15.
-Driiiinn

-Pronto?

-Ciao, sono …

-Ehi, ciao come va?

-Sai, mi dispiace …

-Cosa!

-Quel che è successo!

-Ah, ma sai, la mia vita è piena di illusioni e delusioni!

-Sì, ma non è giusto!

-Cos’è giusto! E … cosa non lo è!

-mmm…

-Ciao, non temere …

-Ciaaaao
-Tututu...

PA/07/05/06
permalink | inviato da il 7/5/2006 alle 23:36 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (10) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 24 aprile 2006


14. Stavo per … raccoglier un … frammento della mia esistenza, quando mi raggiunse, per errore, una poesia, inviatami da Alghero, da Irene; misi subito da parte il mio frammento e lessi Pablo, ch’Irene … neppur Lei sapeva, forse, perché, m’avea inviato:

 

ODE AL GIORNO FELICE

Questa volta lasciate

che sia felice,
non è successo nulla a nessuno,
non sono da nessuna parte,
succede solo

che sono felice
fino all’ultimo profondo angolo

del cuore, camminando,

dormendo o scrivendo.

Che posso farci, sono

felice,
sono più sterminato

dell’erba

nelle praterie,
sento la pelle come un albero rugoso,
e l’acqua sotto,

gli uccelli in cima,
il mare come un anello

intorno alla mia vita,
fatta di pane e pietra la terra
l’aria canta come una chitarra.

Tu al mio fianco sulla sabbia

sei sabbia,
tu canti e sei canto,
il mondo

è oggi la mia anima
canto e sabbia,

il mondo

è oggi la tua bocca,
lasciatemi

sulla tua bocca e sulla sabbia
essere felice,
essere felice perché sì, perché respiro

e perché tu respiri,
essere felice perché tocco

il tuo ginocchio
ed è come se toccassi

la pelle azzurra del cielo
e la sua freschezza.


Oggi lasciate

che sia felice,

io e basta,
con o senza tutti,

essere felice

con l’erba
e la sabbia,

essere felice

con l’aria e la terra,
essere felice

con te, con la tua bocca,
essere felice.

(PABLO NERUDA)

 

Oda al día feliz

Esta vez dejadme
ser feliz,
nada ha pasado a nadie,
no estoy en parte alguna,
sucede solamente
que soy feliz
por los cuatro costados
del corazón, andando,
durmiendo o escribiendo.

Qué voy a hacerle, soy
feliz,
soy más innumerable
que el pasto
en las praderas,
siento la piel como un árbol rugoso
y el agua abajo,
los pájaros arriba,
el mar como un anillo
en mi cintura,
hecha de pan y piedra la tierra
el aire canta como una guitarra.

 

Tu a mi lado en la arena
eres arena,
tú cantas y eres canto,
el mundo
es hoy mi alma
canto y arena,
el mundo
es hoy tu boca,
dejadme
en tu boca y en la arena
ser feliz,
ser feliz porque sí, porque respiro
y porque tú respiras,
ser feliz porque toco
tu rodilla
y es como si tocara
la piel azul del cielo
y su frescura.

 

Hoy dejadme
a mi solo
ser feliz,
con todos o sin todos,
ser feliz
con el pasto
y la arena,
ser feliz
con el aire y la tierra,
ser feliz,
contigo, con tu boca,
ser feliz.

(PABLO NERUDA)

 

Grazie, Irene!

PA/24/04/06permalink | inviato da il 24/4/2006 alle 14:53 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (3) | Versione per la stampa
Frammento ...
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 18 aprile 2006


13. Ho incontrato una bimba con le treccine, oggi, in un giardino: … piangeva come una matta! Le ho chiesto: "perché piangi"? Mi ha risposto: “è volato via il mio palloncino, guarda”! Vidi un palloncino che si librava nell’aria sempre più in alto! La bimba, però, non piangeva più; la guardai e lei mi fissava coi suoi occhioni pieni di lagrime e i denti che stringevano un sorriso d’attesa d’un nuovo che, per lei, poteva arrivare, … d’un tratto! Le diedi la mano e m’avvicinai al venditore di palloncini; ne comprai uno tutto rosso e con la faccia di Pinocchio disegnata su. Lo diedi alla bimba e le dissi. “ti piace”? La bimba annuì, mentre osservava il suo palloncino di prima che volava via e, fors’anco, con esso ... i suoi pensieri e i momenti vissuti ... insieme; ma, poi, si soffermò con cura scientifica sul palloncino nuovo, poi alzò il visino verso di me e mi regalò un sorriso abbagliante e, poi, aggiunse: “leghi, per favore, il filo del palloncino alla mia mano”? Glielo legai al polso paffutello, mentr’ella si contorceva tutta per la gioia e già parlava col suo nuovo “compagno” di giochi, mentre diceva ai suoi amichetti “aspetta, aspetta, …”, agitando l’altra sua manina. Poi, mi disse: “non vola via, vero? L’hai legato ben benino, no? …”. Si misero a svolazzar, allor, quelle treccine di quella bimba che io guardavo mentre, d’un tratto, … sterzò per tornar verso me, e per dirmi “Grazie, signore, ciao; posso darti un bacio” …!

Sì, ho incontrato una bimba con le treccine, oggi, … in un giardino …

PA/18/04/2006
permalink | inviato da il 18/4/2006 alle 12:54 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (10) | Versione per la stampa
Sfoglia novembre       
il mio profilo
rubriche
links
tag cloud
cerca
calendario
adv