.
Annunci online

di Ignazio Licciardi
'Nta chiazza di lu Paisi s'incuntranu Ciccu e Peppi ... (con traduzione in napoletano della blogger STELLA)
post pubblicato in Frammenti di esistenza, il 15 giugno 2008


39.
Ciccu Russu
: ma chi minchia stannu facennu ‘sti guvernanti, Peppi!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh!

Ciccu Russu: ma comi “Boh”! I sintisti chi vonnu fari? Nni vonnu mannari li surdati pi’ proteggiri a nuatri! Ma chi ci pari a ‘sti quattru latruna ca cà in Italia semu tutti scimuniti?

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh!

Ciccu Russu: ma tu solu “Boh” sa’ diri, Peppi? Tu n’avissi a sapiri chiù di mia, vistu ca li vutasti assemmula a la metà di l’Italiani!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh! Ma chi ni sacciu iu! A mia mi dissiru ca m’avissiru datu lu postu pi’ me figghiu, e che me figghia si putia spusari cu lu figghiu di lu Cavaleri e … iu chi ti pari ca sugnu scimunitu, Ciccu? No, iu furbu sugnu e ci detti lu votu!

Ciccu Russu: ma, allura, tu si’ pi’ davveru ‘nu pezzi ‘i merda, Peppi! Oppure, lu Cavaleri è diventatu to Cumpari, picchì so figghiu si maritò a to figghia e to figghiu si sistemò ni quarchi ufficiu?

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: No, e chi ti pari ca li cosi si sistemanu in quattru e quattr’otto, Ciccu? Dacci tempu e ti n’accurgirai di chi sannu fari ‘sti nuovi guvirnanti!

Ciccu Russu: ma di chi parri, Peppi, chisti li chiami novi? Chisti sunnu chiddi di prima! Chiddi ca si ficiru li leggi pi’ iddi stessi e ni lu misiru nu darrieri puri a nuatri chi vutammo diversamenti di vuautri!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: nuatri stamu salvannu l’Italia, Ciccu! E vuautri ancora nun vi n’addunastivu, picchì siti orbi e senza spiranza cu li vostri banneri tutti russi! Nun ti n’adduni ca vonnu proteggerci da l’intercettazzziuni telefoniche?

Ciccu Russu: ma chi minchia mi ni futti a mia, se mi sentinu mentri parru a lu telefunu, Peppi! E a tia chi ti ni futti, Peppi! Chi minchia m’interessa se mi sentinu parrari a lu telefunu cu me mugghieri, Peppi! Ma picchì, tu cu cu parri a lu telefunu?

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: lu telefunu? E cu ci l’avi li sordi p’accattarisi lu telefunu, Ciccu! Iu mancu ci l’aiu lu telefunu e mancu dintra casa! Costa troppu!

Ciccu Russu: ma, allura, tu dai raggggiuni a mia, Peppi, li Leggi si li fannu pi iddi stessi!

Peppi Nivuru-Azzurru e puri Virdi e macari Rosella: Boh!

Ciccu Russu: Va be', Peppi, sta’ attentu a chiddu chi dici, Peppi, ci su’ li militari ca t’ascutanu! Nun parrari assai ca t’intercettanu … Nni videmu, Peppi!
 TRADUZIONE IN NAPOLETANO
- della blogger STELLA - ,
PERCHE' IL "FRAMMENTO DI ESISTENZA"
POSSA ESSERE LETTO E COMPRESO
IN TUTTO IL MONDO!

Ind’t’ a chiazz’ r’o paes’ s’ n’cutrain Ciccu’ e Pepp’

Ciccu Russu: ma che caspita stann’ facenn’ sti guvrnanti, Peppì!

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: BOH!

Ciccu Russu: Ma comm’ Bho! Nun è sintist’ ch’ vonn’ fa? Vonn’ mannà e surdat’ ca scusa è c’prutegger’ a nui! Ma che se pens’n’ sti quatt’ mariuoli ca in Italia simm’ tutt’ sciem?

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: BOH!

Ciccu Russu: ma tu sul’” Bho” sai ric’re’Peppì? Tu nia sapè chiù e mè, vist’ ca lì ai vutat’assiem’ a metà e l’ Italiani!

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: BOH! Ma Ch’ n’ Sacc’i”! A me m’ ricett’re ca m’ rev’no o post’p’ figl’im’, e a figl’im’a femm’n’c’facev’n spusà o figl’ r’ò Cavalier’…e ch’ t’ piens’z ca i’ song’ scimunut’,Ciccu?No, i’song furb’e c’riett’ o vot’

Ciccu Russo: Ma allor’ ti sì o ver’ nu piezz’ e fetente,Peppì!Oppur’si d’vntat’ o cumpar’ rò Cavalier’,pecch’ figl’t’ s’ spos’ o figl’i…e figlit’ a sistimat’ indt’ a cacc’’ uffic’?

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: No, e ch’ t’ piens’z ca a cussì s’ sistem’n’ ind’t a quatt e quatt’ ott’, Ciccu? Ramm’ o tiemp’ e po’ vir’ ch’ sann’ fa chist’ nuov’ guvrnant’!

Ciccu Russu:Ma e chi parl’ Peppì chist’e chiamm’ nuov’?Chist’ song’ semp’ e stess’e primm’!
Song’ chill’ ca sann’ fatt’ e legg’ a mod’ lor’e p’ iss’ stess’ sul’ ca song pur’ p’ chi’ nun a vutat’

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: Nu’istamm’ sarvann’ l’ Italia, Ciccu! E vui’ancor’anun v’ n’ accurg’tì pecch’ sit’ cecat’senz’ sp’ranz’ che’ bandier’ ross’!Nun t’ n’ adduon’
Ca c’ vonn’ sta accort’ r’ e spiun’ ca c’ sent’n’ quann’ parlamm’ co telef’n,?

Ciccu Russu: Ma ch’ casp’t’ m’ n’ freg’a mè, si m’ sent’n’ parlà p’dint’o telef’n’,Peppì! E a te ch’ t’ n’ fott’,Peppì!Che caspit’m’ n’ m’port’s’ m’ sent’n parlà co telef’n cu muglier’m’,Peppì!Ma pecch’ tu cu chi parl’ a telef’n?

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: O telef’n’, chi e ten’ e sord’ p’ so accattà O telef’n,’Ciccu i’ manc’ rind’ a cas’ o teng’ cost’ assai!

Ciccu Russu: ma allor’agg’ ragion’ io m’ rai ragion’a me,Peppì , e legg’ se fann’ p’ lor’!

Peppì Nun e vir’Azzurr’ e pur verd’ e magari Rusella: Boh!

Ciccu Russu: Va buò, Peppì statt’ accort’ a chell’ ch’ dic’,Peppì, c’ stann’ e surdat’ca sent’n! non c’ vol’ assai ca t’ intercett’n’c’ v’rimm’ Peppì
permalink | inviato da Notes-bloc il 15/6/2008 alle 9:38 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (10) | Versione per la stampa
Sfoglia maggio        luglio
il mio profilo
rubriche
links
tag cloud
cerca
calendario
adv